Fysiotherapie

Wij staan klaar om u te helpen met al uw fysieke klachten

Inwoners van Linne en omgeving zien Fit & Fysio als dé specialist op het gebied van fysiotherapie en handtherapie. Heeft u een lichamelijke klacht, blessure en/of wilt u verantwoord sporten? Dan bieden wij u de beste zorg en begeleiding.

FIT & FYSIO
Onze praktijk kenmerkt zich door de informele sfeer, hoog kennisniveau, kunde en moderne faciliteiten. Onze secretaresses ontvangen u graag en zorgen ervoor dat u snel door de juiste fysiotherapeut(e) of ergotherapeut(e) wordt behandeld en/of begeleid. Fit & Fysio werkt samen met alle zorgverzekeraars, huisartsen en specialisten.

SPECIALISATIES
Wij zijn met elf fysiotherapeuten, 1 ergotherapeute en twee secretaresses werkzaam in een moderne fysiopraktijk. Er zijn tien behandelkamers en twee volledig ingerichte oefenzalen. Naast de reguliere fysiotherapie en ergotherapie hebben wij diverse specialisaties in huis. Uit ons aanbod wordt in overleg met u bepaald wat voor u de beste behandeling is. Daarnaast bieden we ook fysiofitness en diverse trainingen en aan, waaronder circuittraining, yoga en Pilates.

SAMENWERKINGEN
We werken met verschillende disciplines samen. Op het gebied van handtherapie werken we samen met diverse handchirurgen van het Laurentius Ziekenhuis Roermond, Ergotherapie Midden Limburg en orthopedisch instrumentmaker OIM. Ook werken we samen met podotherapie Food Vision. De samenwerking bestaat uit het gezamenlijk beoordelen van orthopedische klachten of aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast hebben we met verschillende sportverenigingen een sponsorovereenkomst voor sport-fysiotherapeutische begeleiding.

AFSPRAAK
U kunt op verschillende manieren een afspraak bij ons maken. Telefonisch, via de website of gewoon even bij ons binnenlopen. De praktijk heeft ruime openingstijden waardoor het vrijwel altijd mogelijk is een afspraak te maken op een tijdstip dat het u past. Wij werken zonder wachtlijst.

Laatste nieuws

Datum: 15 december 2017
Overname Fysiotherapiepraktijk De Punt door Fit & Fysio
Fit & Fysio wordt per 1 januari 2018 de nieuwe eigenaar van fysiotherapie-praktijk “De Punt” in Reuver. De overname heeft geen gevolgen voor de gang van zaken in de praktijk die gevestigd blijft in dienstencentrum “De Punt”.
De oprichter Ben Schols vindt het na 41 jaar nu tijd om met pensioen te gaan. Hij is op zoek gegaan naar een geschikte partij voor overname van de praktijk en heeft die in Fit & Fysio gevonden.
De nieuwe naam van de praktijk aan de Broeklaan 6 in Reuver wordt: Fit & Fysio Reuver. Tel 0475 468494
Fit & Fysio is een fysiotherapiepraktijk met drie vestigingen: Linne, Roermond en Echt. Gezien de specialisaties binnen de bestaande praktijken komen in Reuver ook mogelijkheden voor manuele therapie, bekkenfysiotherapie, lymfedrainage, handtherapie en sportfysiotherapie. Daarnaast hebben we de mogelijkheid voor dry needling, echografie en shockwave therapie. Door een jong team van fysiotherapeuten is er altijd voldoende back-up om een goedlopende praktijkvoering te garanderen.
Kijk op www.fit-fysio.nl en www.handcentrummiddenlimburg.nl voor meer informatie, mogelijkheden en activiteiten. Ook op social media is Fit & Fysio actief; facebook @fitenfysio en twitter @fitenfysio.

Handtherapie

Privacy Policy

Fit & Fysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit & Fysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
§ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
§ Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
§ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
§ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
§ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
§ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fit & Fysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
§ Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
§ Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fit & Fysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
§ Alle personen die namens Fit & Fysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
§ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
§ We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
§ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
§ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
§ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Fit & Fysio
Nieuwe Markt 1
6067 CG Linne
Tel: 0475 468494
info@fit-fysio.nl

Fitness

Sitemap

Contact

Aanmelden

Via onderstaand contactformulier kunt u zich aanmelden bij ons. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Sports-Experience nu ook via Whatsapp te bereiken